ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


 


Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη του www.sifiskourakis.gr να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης
Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.sifiskourakis.gr. Το www.sifiskourakis.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του  Δρ. ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΡΑΚΗ, και εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Στοιχεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Επωνυμία: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δρ. ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΡΑΚΗ
Έδρα: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 5-11, 162 32 Βύρωνας 
ΑΦΜ: 032260744
ΑΡ. ΓΕΜΗ:
Τηλέφωνο: +30.211-1163515  (Ώρες επικοινωνίας: 9:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)
Email: info@sifiskourakis.gr
Δεσμευτικότητα
Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο www.sifiskourakis.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στο www.sifiskourakis.gr, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.
Το www.sifiskourakis.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του www.sifiskourakis.gr (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.sifiskourakis.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «www.sifiskourakis.gr» νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.
Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του www.sifiskourakis.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του www.sifiskourakis.gr ότι κάποιο μέλος (δωρεάν ή με συνδρομή) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές του www.sifiskourakis.gr δύνανται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, ενώ επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός τους.
Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του www.sifiskourakis.gr.
Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στο www.sifiskourakis.gr προέρχεται από τις ιστοσελίδες …………………………………., οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους. Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται επίσης από βάσεις δεδομένων με άδειες creative commons  σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι ιστοσελίδες αυτές.
Περιορισμός ευθύνης www.sifiskourakis.gr
Το www.sifiskourakis.gr και το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.sifiskourakis.gr παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.
Το www.sifiskourakis.gr ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, και άλλα έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του www.sifiskourakis.gr ή/και του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.
Αποκλεισμός νομικών συμβουλών
Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο www.sifiskourakis.gr είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές.
Το www.sifiskourakis.gr δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το ρόλο των ειδικών, αντιθέτως στοχεύει στο να τους παρέχει βήμα προς το κοινό και να προωθήσει τις υπηρεσίες τους. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως μόνη η χρήση του www.sifiskourakis.gr ή η επικοινωνία μέσω αυτού δεν οδηγούν με κανέναν απολύτως τρόπο στην απευθείας δημιουργία σχέσης ασθενή – ψυχολόγου. Για την ίδρυση της σχέσης αυτής απαιτείται ρητή συμφωνία μεταξύ του ασθενή και του ψυχολόγου, η οποία δεσμεύει αυτούς και μόνο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που ενδεχομένως αποστέλλουν οι επισκέπτες μέσω του www.sifiskourakis.gr δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση από το απόρρητο ασθενή-ψυχολόγυ.
Το www.sifiskourakis.gr συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του ογκώδους περιεχομένου του. Ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε ρητή, έμμεση ή εκπορευόμενη από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία του εγγύηση για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι χρήστες/επισκέπτες του www.sifiskourakis.gr έχουν την ευθύνη για τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ενθαρρύνονται να υποβάλουν όποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις έχουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας.
Ευθύνη χρήστη
Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από το www.sifiskourakis.gr η δυνατότητα στον χρήστη ή το μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Υποβάλλοντας υλικό στο www.sifiskourakis.gr, παραχωρείτε στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός του www.sifiskourakis.gr ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συμφωνείτε πως δε θα λάβετε καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλετε στο www.sifiskourakis.gr, εκτός αν υπάρχει γραπτή συμφωνία για το αντίθετο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχο τους, ενώ το www.sifiskourakis.gr δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παρέχει οικειοθελώς.
Ο χρήστης του www.sifiskourakis.gr υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ή τρίτου.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.
Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του www.sifiskourakis.gr εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.
Είστε ενήμεροι ότι το www.sifiskourakis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του www.sifiskourakis.gr ή των διαχειριστών του.
Τέλος, το www.sifiskourakis.gr έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους του www.sifiskourakis.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@sifiskourakis.gr για περαιτέρω διερεύνηση.
Υπερσυνδέσεις
Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του www.sifiskourakis.gr παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το www.sifiskourakis.gr ή/και το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.
Όροι προβολής και ανάρτησης άρθρων
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ από την εγγραφή σας.
Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους, ενώ αποτελεί δική τους υποχρέωση να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά, καθώς και να τα τηρούν ενημερωμένα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες οφείλουν να διατηρούν μυστικά το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους παρακαλούμε να ενημερώνετε αμέσως τους διαχειριστές του www.sifiskourakis.gr. Για λόγους ασφαλείας η διαγραφή προφίλ από το www.sifiskourakis.gr δεν είναι δυνατό να γίνει απευθείας από τους χρήστες, αλλά από τους διαχειριστές. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή του προφίλ σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sifiskourakis.gr
Στα πλαίσια διασφάλισης του περιβάλλοντος του www.sifiskourakis.gr, της ασφάλειας των πληροφοριών του αλλά και των δεδομένων των χρηστών, ζητώνται ορισμένα στοιχεία από τους χρήστες κατά την εγγραφή τους, τα οποία δε χρησιμοποιούνται δημόσια, αλλά μόνο αν παραστεί ανάγκη εξακρίβωσης των στοιχείων τους.. Το www.sifiskourakis.gr έχει τη δυνατότητα να διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, οποιοδήποτε μέλος διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία.  Παράλληλα, επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των μελών αυτών.
Με την εγγραφή τους στο www.sifiskourakis.gr οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το προφίλ τους να είναι δημόσιο ή όχι. Εφόσον επιλέξουν να είναι δημόσιο, συμφωνούν να προβάλλονται εντός του www.sifiskourakis.gr σύμφωνα με την πολιτική που καθορίζει το ίδιο και πάντα εντός των πλαισίων του Κώδικα Δεοντολογίας. Μεταξύ των μεθόδων προβολής συμπεριλαμβάνονται η σύνδεση του προφίλ των χρηστών σε διάφορες υποσελίδες του www.sifiskourakis.gr, όπως ενδεικτικά η αρχική σελίδα και οι σελίδες των βοηθητικών κειμένων. Με σκοπό την αποτελεσματική προβολή των μελών του www.sifiskourakis.gr και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας στους επισκέπτες του, το www.sifiskourakis.gr δύναται να αξιοποιεί τις μεθόδους που κρίνονται ως δόκιμες για την επιλογή των προφίλ που εμφανίζονται, όπως ενδεικτικά η σύνδεση με βάση τον τομέα ειδίκευσης. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και ομοιομορφίας, το www.sifiskourakis.gr έχει το δικαίωμα να ζητά από τα μέλη του να συμπληρώνουν υποχρεωτικά συγκεκριμένα πεδία στα προφίλ τους (Ονοματεπώνυμο, εικόνα, τομείς ειδίκευσης, διεύθυνση), προκειμένου αυτά να είναι δημόσια προσβάσιμα.
Τα άρθρα δημοσιεύονται έπειτα από έγκριση των διαχειριστών, οι οποίοι ελέγχουν το κείμενο μόνο για να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση ορισμένων όρων χρήσης (π.χ. υβριστικό περιεχόμενο) και σε καμία περίπτωση ως προς το περιεχόμενο καθ’ εαυτό. Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στο www.sifiskourakis.gr δεν πρέπει να έχουν αναρτηθεί προηγουμένως σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, με εξαίρεση την επαγγελματική/προσωπική ιστοσελίδα του χρήστη ή την ιστοσελίδα της σχετικής Εταιρίας. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές εντοπίσουν ότι ένα άρθρο έχει προηγουμένως αναρτηθεί σε άλλη ιστοσελίδα, η δημοσίευσή τους στο www.sifiskourakis.gr εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική τους ευχέρεια.
Οι συντάκτες των άρθρων αποδέχονται ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την νομιμότητα του περιεχομένου των άρθρων τους, όπως ενδεικτικά για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δεδομένων, αλλά και για την ορθότητά του, απαλλάσσοντας το www.sifiskourakis.gr και το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. (Βλέπε επίσης πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη χρηστών). Οι συντάκτες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης των άρθρων τους, ωστόσο για τη διαγραφή ενός άρθρου θα πρέπει να απευθύνονται προς το διαχειριστή του www.sifiskourakis.gr.
Με την αποδοχή των όρων χρήσης από τα μέλη του www.sifiskourakis.gr γίνεται αποδεκτή η πολιτική του www.sifiskourakis.gr σχετικά με τους όρους προβολής μελών εντός της ιστοσελίδας. Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προβολής, μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@sifiskourakis.gr
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
Το www.sifiskourakis.gr και το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ έχουν ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@sifiskourakis.gr.
Το www.sifiskourakis.gr δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.